سفارش تبلیغ
صباخصوصیات مواد ویسکو الاستیک - مهندسی پلیمر(polymer engineering)

خصوصیات ویسکوالاستیک مواد پلیمر:

(این مواد حد واسط بین ویسکوزها و الاستیک ها است،

هم ذخیره کننده وهم اتلاف کننده  انرزی)

1پدیده تورم ،Die swelling:

سیال خروجی از حدیده قطر دو برابری پیدا میکند و دلیل این امر فشار بالای سیال ویسکوز است.

با افزایش طولDie،(  )Die swelling کاهش می یابد.

با افزایش جرم ملکولی،Die swelling کمتر میشود.

2پدیده شکست مذاب،melt fracture:

هنگامی که یک ماده ی مذاب در بالاتر از سرعت برشی

با افزایش دما، Die swelling کاهش می یابد.

با افزایش طولDie،(  )Die swelling کاهش می یابد.

با افزایش جرم ملکولی،Die swelling کمتر میشود.

2پدیده شکست مذاب،melt fracture:

هنگامی که یک ماده ی مذاب در بالاتر از سرعت برشی بحرانی خود از حدیده عبور کند،دیده شده که ماده ی خروجی اکسترودر شده دیگر سطح صافی ندارد و سطح ان پیج و تاب خورده و یا کاملا حلزونی میشود.

 

میتوان با افزایش(  )در اکسترودر و افزایش دمای ماده مقدار سرعت برشی بحرانی را افزایش داد،علت این پدیده:نتیجه ی لغزش یا چسبندگی بین مذاب و دیواره حدیده در سرعت برشی بالا می باشد.

3پدیده پوست کوسه،shark skin:

در داخل حدیده،لایه های پوستی مذاب تقریبا راکد و ثابت است در حالی که پس از خروج از حدیده شتاب زیادی در ان ها بوجود می اید و این لایه ها می خواهند با لایه های میانی مذاب انطباق سرعتی پیدا کنند و عمود بر جهت جریان شکست اتفاق می افتد.

دور مارپیچ چه اثری روی دبی خروجی مواد دارد؟

با افزایش دور مارپیج دبی خروجی افزایش پیدا می کند.

اگر سرعت اکسترودر افزایش یابد دیگر مواد خروجی از حدیده شکل و فرم منظم خود را حفط نمی کنند . بی نظم می شوند.

 نویسنده » محمد . ساعت 9:38 صبح روز شنبه 88 آبان 16